NhacRephối.vn – Kho nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc nonstop, nhạc reset, nhạc bốc, nhạc cất cánh, nhạc Mp3 tốt rất tốt, giúp cho bạn nghe nhạc mới nhất, sở hữu nhạc về laptop, điện thoại, thẻ nhớ nkhô cứng độc nhất vô nhị.
Bạn đang xem: Nghe nhạc sàn

Nonstop Tu00ecnh Yu00eau Siu00eau Khu1ee7ng Long x Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacReset.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippynội dung.com/music/oDbMz5TT/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://rev-conf.org/wp-content/uploads/4804-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"32.741","track_id":"4806","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4804.jpg","free":false,"artists":"rev-conf.org"},"title":"Nonstop u0110u00e1nh Mu1ea5t Em x Em u1ed4n Chu1ee9 u2013 LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacReset.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippynội dung.com/music/RYrUAXF8/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4814-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"23.888","track_id":"4814","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/4814.jpg","free":false,"artists":"NhacRephối.vn","title":"Nonstop Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 x Tlặng Anh Thu1eaft Lu1ea1i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacReset.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippymô tả.com/music/F6aQdJHi/0/4802.mp3","history":"","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4802-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"5.717","track_id":"4802","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/4802.jpg","free":false,"artists":"rev-conf.org","title":"Nonstop u0110i Hu1ecdc Thu00eam x Yu00eau Ru1ed3i Cu01b0u1edbi Thu00f4i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset Hay Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay 2021 - NhacRephối.vn
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippychia sẻ.com/music/cMZv3sZ8/0/4800.mp3","history":"","poster":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/4800-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"4.352","track_id":"4800","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/4800.jpg","free":false,"artists":"NhacReset.vn","type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse - Buu1ed3n Lu00e0m Chi Em u01a0i x Hoa Nu1edf Khu00f4ng Mu00e0u - Liu00ean Khu00fac Nhu1ea1c Tru1ebb Rephối 20trăng tròn Hay Nhu1ea5t - Nhu1ea1c Remix VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1u3Af6dkrBJ2FlcXeBz9Whhh3V2EyxZEW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Rephối VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/default-truyền thông media.jpg","poster":"https://rev-conf.org/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - u0110i Hu1ecdc Thu00eam (DJ Tom2K Remix) - Con Thu00edch Vu1ec1 Nhu00e0 Lu00fac 5H... Mu1eb9 u01a0i u0110u00e1ng Lu1ebd Con u0110u01b0u1ee3c u0110i Chu01a1i - DJ Tom2K


Xem thêm: How To Add Pages To An Existing Photoshop Elements 10 Project

","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ufp5Lo5yMpdYoKOIx8-xyc9Aif1mRMYW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Tom2K","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Tom2K","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Bay Phu00f2ng 20trăng tròn - Cu00f3 Phu1ea3i Anh u0110ang Tru00eau u0110u00f9a Em u0110u00fang Khu00f4ng Reset - DJ Rin Muzik - DJ Rin Muzik
","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1n6oKzUOsdCOEncDJp7KnYo9io4A66qqg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Rin Muzik","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Rin Muzik","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 20đôi mươi - Sai Lu1ea7m Cu1ee7a Anh ft Tru1ea7n Du1ea7n Bay Lak 4.0 - DJ Zinz Reset - DJ Zinz
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/12ckT_Pszg3NuHA_df_GOUVKoV24FQAj_?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Zinz","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacrephối.vn/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Zinz","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 20trăng tròn - Nhu1ea1c Giu1eadt Lu00ean Lu00e0 Phiu00eau SML - Nhu1ea1c Bay Phu00f2ng - Hu1ed9i u0110u1ed3ng Phu00ea - Nhu1ea1c Rephối VN
","cover":"890","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/109a4gnyrz4BoncTDnZvJe4KY0-Vrpb4s?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Reset VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Viu1ec7t Mix 2020 - Su00f3ng Giu00f3 Fix Hu01b0u01a1ng Ly - Tu1eebng Yu00eau Fix Phan Duy Anh - DJ Noodle Mix (Vol 42) - DJ Noodle
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1TiTLRQ-AWXVoyE2E_98dTvbMsZjgIMS5?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Noodle","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://nhacreset.vn/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://rev-conf.org/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Noodle","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse 20trăng tròn - Cu1ee9 Ngu1ee1 Lu00e0 Anh x Sai Lu1ea7m Cu1ee7a Anh x Nu1eafm - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Reset 20đôi mươi Mu1edbi Nhu1ea5t Hiu1ec7n Nay - Nhu1ea1c Reset VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1JlFLrpI6IbYhIrAfGXPoeut_CHhvXpcg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://rev-conf.org/wp-content/uploads/default-truyền thông.jpg","poster":"https://rev-conf.org/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122>,"player_cover":true,"class":"vc","player":""}">


Xem thêm: Vay Tiền Nhanh Lãi Thấp Nhất T3/2021, Vay Tiền Mặt Ở Đâu Lãi Suất Thấp, Giải Ngân Nhanh

*

Nhạc Remix là 1 trong phiên bản nhạc khác của một ca khúc thu âm, được tạo nên từ phiên bạn dạng bài xích hát gốc. Những bài hát được rephối (păn năn lại) có thể vì chưng những ngulặng nhân không giống nhau tuy nhiên đa số là để bọn chúng có thời cơ được lộ diện tại nhiều vị trí nhỏng bar, club, những sân khấu mập, các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới… Nhạc DJ tuyệt bạn nghe tại VN vẫn thường xuyên Hotline là nhạc sàn tốt nhạc bay phòng là tên gọi Việt hóa của thể các loại nhạc Eurodance (nhạc dance châu Âu). Đây là một dạng nhạc dance năng lượng điện tử (EDM) xuất phát từ cuối trong năm 1980 nghỉ ngơi châu Âu khiến cho những người nghe có cảm giác trôi ke, banh nóc rất to gan lớn mật thậm chí còn mất xác. Nhạc DJ kết hợp các nhân tố của các thể loại nhạc techno, Hi-NRG (nhạc sinh lực mạnh), nhạc house và nhạc disco châu Âu. Trong đó Vinahouse – chiếc nhạc house vì chưng fan Việt sáng tạo, rất được ưa chuộng duy nhất ở VN là một trong nhánh của loại nhạc sàn trái đất.


Chuyên mục: Âm Nhạc