game online ô ăn quan

Translate the description into English (United States) using rev-conf.org Translate? Translate the description back to Vietnamese

Đang xem: Game online ô ăn quan

Xem thêm: 7 Phần Mềm Giả Lập Android 6.0 Trên Pc Nhẹ Nhất, Tốt Nhất, 7 Phần Mềm Giả Lập Android Tốt Nhất 2020

Ô ăn quan, hay còn gọi tắt là ăn quan hoặc ô quan là một trò chơi dân gian của trẻ em người Kinh, Việt Nam. Đây là trò chơi có tính chất chiến thuật thường dành cho hai hoặc ba người chơi và có thể sử dụng các vật liệu đa dạng, dễ kiếm để chuẩn bị cho trò chơi.

► Bàn chơi: bàn chơi Ô ăn quan kẻ trên một mặt bằng tương đối phẳng có kích thước linh hoạt miễn là có thể chia ra đủ số ô cần thiết để chứa quân đồng thời không quá lớn để thuận tiện cho việc di chuyển quân, vì thế có thể được tạo ra trên nền đất, vỉa hè, trên miếng gỗ phẳng…. Bàn chơi được kẻ thành một hình chữ nhật rồi chia hình chữ nhật đó thành mười ô vuông, mỗi bên có năm ô đối xứng nhau. Ở hai cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật, kẻ hai ô hình bán nguyệt hoặc hình vòng cung hướng ra phía ngoài. Các ô hình vuông gọi là ô dân còn hai ô hình bán nguyệt hoặc vòng cung gọi là ô quan.
► Quân chơi: gồm hai loại quan và dân, được làm hoặc thu thập từ nhiều chất liệu có hình thể ổn định, kích thước vừa phải để người chơi có thể cầm, nắm nhiều quân bằng một bàn tay khi chơi. Quan có kích thước lớn hơn dân đáng kể cho dễ phân biệt với nhau. Quân chơi có thể là những viên sỏi, gạch, đá, hạt của một số loại quả… hoặc được sản xuất công nghiệp từ vật liệu cứng mà phổ biến là nhựa. Số lượng quan luôn là 2 còn dân có số lượng tùy theo luật chơi nhưng phổ biến nhất là 50.
► Bố trí quân chơi: quan được đặt trong hai ô hình bán nguyệt hoặc cánh cung, mỗi ô một quân, dân được bố trí vào các ô vuông với số quân đều nhau, mỗi ô 5 dân. Trường hợp không muốn hoặc không thể tìm kiếm được quan phù hợp thì có thể thay quan bằng cách đặt số lượng dân quy đổi vào ô quan.
► Người chơi: thường gồm hai người chơi, mỗi người ngồi ở phía ngoài cạnh dài hơn của hình chữ nhật và những ô vuông bên nào thuộc quyền kiểm soát của người chơi ngồi bên đó.
► Mục tiêu cần đạt được để giành chiến thắng: người thắng cuộc trong trò chơi này là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn. Tùy theo luật chơi từng địa phương hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi nhưng phổ biến là 1 quan được quy đổi bằng 10 dân hoặc 5 dân (cờ).
► Trò chơi kết thúc khi tất cả các ao bị ăn hết hoặc một bên bị ăn hết sỏi trong ao mà không còn đủ trong kho để rải.

Kết quả trò chơi được sử dụng để đánh giá đẳng cấp của người chơi thông qua bảng xếp hạng "Kỳ nhân bảng" và thành tựu đạt được tương ứng lần lượt: "Sinh đồ, Hương Cống, Phó Bảng, Tiến Sĩ, Tam Hoa, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên" được lấy gần như nguyên vẹn tên gốc của các cuộc thi khoa bảng thời xưa của Việt Nam.

Xem thêm: Mario Kart Tour: How To Get Super Horn S? How To Get Super Horns In Mario Kart Tour

O Quan, also referred to as food box office or agency is a folk game of children Kinh, Vietnam. This is a game with tactical nature usually for two or three rev-conf.orgers and can use a variety of materials, easy to prepare for the game.

► Table games: table games O Quan guys on one side by relatively flat, flexible size as long as can be divided into a sufficient number of cells needed to accommodate troops and not too large to facilitate troop movements, so it can be created on the ground, sidewalk, on a flat piece of wood …. Tables were guys rev-conf.orging into a rectangle and divide it into ten rectangular boxes, each box has five symmetrically . In the shorter sides of the rectangle, who both box semicircle or arc outward. The square box called the People box also two cells semicircle or arc called box office.
► Military games: two types of agencies and citizens, are made or collected from a variety of materials with stable shape, size is just right for the rev-conf.orger can hold, held by a hand more pieces to rev-conf.org. Relevant population size significantly larger distinctive together. Force can rev-conf.org as stones, bricks, stones, seeds of some fruits … or industrial production from hard material which is common plastic. Number 2 was always concerned with the number of people depending on the rules of the game but the most common is 50.
► Army Arrangement rev-conf.org: two box offices are located in a semicircle or bow, each one army, the people are arranged in the squares with a military uniform, each 5 people. Where unwilling or unable searches are relevant, they may instead concerned by setting the number of people converted in the box office.
► rev-conf.orgers: usually consists of two rev-conf.orgers, each person sitting outside the longer side of the rectangle and square side under the control of the rev-conf.orgers sitting there.
► The objective should be achieved to win: the winner of this game was when the game ended with a total population of more converted. Depending on local rules or agreement ever between two rev-conf.orgers, but popular opinion is one denominated 10 people or 5 people (flag).
► The game ends when all the ponds were eaten or been eaten gravel side of the pond that is no longer enough in stock to distribute.

Game results are used to assess the level of the rev-conf.orger through charts "America's table" and achievements respectively: "Born map, the direction of Vice Table, Ph.D., Three Flowers , table Labels, Trang Nguyen "is taken almost intact the original name of the ancient academic contest of Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *