Home » Tin Tức

Tin Tức

  • Ngày 24/4/2017: Trang web hội nghị được mở: www.rev-conf.org 
  • Ngày 25/4/2017: Hệ thống nộp bài được mở tại địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=revecit2017
  • Ngày 16/5/2017: Ban tổ chức được cập nhật
  • Ngày 15/7/2017: Ông Lê Quốc Cường – Phó GĐ Sở Thông Tin & Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh, sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017
  • Ngày 30/7/2017: Thời hạn nộp bài được gia hạn đến 30/8/2017
  • Ngày 10/8/2017: Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch tập đoàn CMC – sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017
  • Ngày 20/8/2017: Giáo sư Nghị Trần, Đại Học Arkon (Mỹ), sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)