Home » Tin Tức

Tin Tức

  • Ngày 24/4/2017: Trang web hội nghị được mở: www.rev-conf.org 
  • Ngày 25/4/2017: Hệ thống nộp bài được mở tại địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=revecit2017
  • Ngày 16/5/2017: Ban tổ chức được cập nhật
  • Ngày 15/7/2017: Ông Lê Quốc Cường – Phó GĐ Sở Thông Tin & Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh, sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017
  • Ngày 30/7/2017: Thời hạn nộp bài được gia hạn đến 30/8/2017
  • Ngày 10/8/2017: Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch tập đoàn CMC – sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017
  • Ngày 20/8/2017: Giáo sư Nghị Trần, Đại Học Arkon (Mỹ), sẽ trình bày báo cáo mời tại REV-ECIT 2017
  • Ngày 20/11/2017: Chương trình hội nghị được cập nhật

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)