Home » Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự

LỆ PHÍ HỘI NGHỊ

  • Phí đăng ký dành cho tác giả và người tham dự  VNĐ.
  • Mỗi bài báo cần ít nhất một người đăng ký tham dự và thực hiện báo cáo.
  • Tiền lệ phí bao gồm: kỷ yếu hội nghị, tham dự các phiên họp của Hội nghị, ăn trưa và cà phê giải lao.

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)