Home » Ban tổ chức

Ban tổ chức

BAN CHỈ ĐẠO

 • Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
 • Vũ Văn San, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

BAN TỔ CHỨC

 • Tân Hạnh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
 • Võ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

 • Phạm Quốc Hợp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
 • Trần Trung Duy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

BAN CHƯƠNG TRÌNH

 • Từ Minh Phương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
 • Võ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Lê Hùng, Đại Học Đà Nẵng

BAN XUẤT BẢN

 • Phạm Minh Quang, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 • Phạm Thị Đan Ngọc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Yến Linh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Kỹ thuật Truyền thông

 • Hà Hoàng Kha, Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
 • Trương Trung Kiên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
 • Trần Trung Duy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Siêu cao tần, Anten và Truyền sóng

 • Trương Vũ Bằng Giang, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Nguyễn Bình Dương, Trường Đại Học Quốc Tế, TP. Hồ Chí Minh
 • Trần Minh Tuấn, Viện Nghiên cứu Chiến lược Công nghệ thông tin Truyền thông

Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử

 • Bùi Trọng Tú, Trường Đại Học Khoc Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
 • Trần Xuân Tú, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Mai Linh, Trường Đại Học Quốc Tế, TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Kỹ thuật Mạng Máy tính và Điều khiển

 • Nguyễn Tiến Ban, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
 • Trần Mạnh Hà, Trường Đại Học Quốc Tế, TP. Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Hồng Sơn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Xử lý Tín hiệu

 • Trần Đức Tân,  Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội
 • Trần Thị Thanh Hải, Trung Tâm MICA, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Võ Trung Dũng, Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Giáo dục và Đào tạo

 • Trần Quang Anh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
 • Trần Công Hùng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

Tiểu ban Công nghệ Thông tin

 • Phạm Văn Cường, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
 • Hoàng Xuân Dậu, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)