Home » Ban tổ chức

Ban tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC BAN CHUYÊN MÔN

để tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2018

(Kèm theo Quyết định số  04 /2018/REV-HNHT,ngày 20   tháng 05 năm 2018 của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam)

  1. Ban Chỉ đạo Hội nghị
TT Họ tên Đơn vị công tác Chức danhtrong

Ban

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam Trưởng Ban
2. Ông Đoàn Quang Hoan Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đồng Trưởng Ban
3. PGS.TSKH. Nguyễn Hồng Vũ Tổng thư ký Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam Đồng Trưởng Ban
4. TS. Nguyễn Trọng Đường Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông Đồng Trưởng Ban
  1. Ban Tổ chức Hội nghị
TT Họ tên Đơn vị công tác Chức danh trong

Ban

1. TS. Lê Văn Tuấn Phó cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Trưởng Ban
2. PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang Phó chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam Đồng Trưởng Ban
3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Viện trưởng Viện Điện tử Viễn thông,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đồng Trưởng Ban
4. PGS.TS. Trần Xuân Nam Trưởng phòng đào tạo, Học viện Kỹ thuật Quân sự Đồng Trưởng Ban
5. PGS.TS. Đặng Hoài Bắc Phó giám đốc Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đồng Trưởng Ban
  1. Ban Chương trình
1. PGS. TS Nguyễn Hữu Thanh Trường Đại học Bách khoa Hà nội Trưởng ban
2. PGS.TS. Vũ Văn Yêm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đồng Trưởng Ban
3. PGS.TS. Trần Đức Tân Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Đồng Trưởng Ban
4. TS. Nguyễn Việt Sơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đồng Trưởng Ban
5. TS. Trương Trung Kiên Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đồng Trưởng Ban
6. PGS.TS.Hà Hoàng Kha Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Trưởng Ban