Giới thiệu REV-ECIT 2017

CÁC MỐC THỜI GIAN

Đơn vị tổ chức

Đơn vị bảo trợ kỹ thuật

Nhà tài trợ

Page Hội nghị

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)